Salgs- og leveringsbetingelser

NÆRVÆRENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER, UDGØR ET SUPPLEMENT TIL DE TIL ENHVER TID GÆLDENDE ”GENERELLE FORBEHOLD, SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER”, SOM ER SPECIFICERET I EN LEVERANCEAFTALE MELLEM KUNDE OG VINCENTZ AS

Gyldighed. Betingelserne gælder for alle aftaler mellem Kunde og VINCENTZ AS, hvad enten der er tale om erhvervskunder eller privatkunder, med de lovpligtige begrænsninger. Og er gældende for enhver aftale, indgået mellem kunden (herefter kaldet Kunden) og VINCENTZ AS ApS (herefter kaldet VINCENTZ AS), med mindre de er skriftligt fraveget i leverancespecifikke leveringsbetingelser i en indgået leveranceaftale.

Aftale. Ved aftale forstås, enhver defineret leveranceaftale, service-, support- og opdateringsaftale. Herunder også aftaler omhandlende FleXmobility.Cloud, teknologileje, SLA (Service Level Agreement), VMS (VINCENTZ AS’ Maintenance & Supportaftale) og abonnementsaftaler generelt, hvor VINCENTZ AS leverer services og ydelser på baggrund af et aftalegrundlag, som kan være en skriftlig kontrakt/aftale eller en bekræftet mailkorrespondance mellem Kunde og VINCENTZ AS.

VARIGHED OG OPSIGELSE

Varighed (I). Med mindre andet er skriftligt aftalt, og når leverance fx er underlagt bindingsperiode, løber en aftale typisk 12 mdr. ad gangen og forlænges automatisk, indtil den opsiges af én af parterne, hvilket skal ske med 3 mdr. skriftligt varsel til udløb af en aftaleperiode.

Varighed (II). For aftaler der eventuelt ikke er aftalt skriftligt eller hvor en aftale er blevet overdraget fra et andet firma, det kan også være hvor der har været skift af et CVR nummer eller andet, men hvor der i en længere periode (>1 år) er blevet betalt en periodemæssig servicepris for aftale, er opsigelsesperioden 3 måneder til udgangen af et kvartal.

Opsigelse (I). Såfremt Kunde opsiger aftale som følge af fusion, lukning eller anden ophørsgrund. Eller hvis Kunde ønsker at benytte anden leverandør, vil sådan opsigelse også skulle ske med uændret varsel og frist. I begge tilfælde vil afregning ske med én samlet opgørelse og fakturering for opsigelsesperioden. Der vil ikke kunne reguleres i forhold til antal brugerlicenser eller udføres til- og fravalg af applikationslag, når en aftale er opsagt.

Opsigelse (II). Såfremt aftale opsiges som følge af overdragelse til anden leverandør, bortfalder VINCENTZ AS ansvar og forpligtelser til at servicere i henhold til aktuelle aftale, i det øjeblik hvor kunde giver anden leverandør systemadgang. Dette fritager dog ikke Kunde for at skulle betale for hele opsigelsesperioden. Det er ikke muligt at regulerer i forhold til antal brugerlicenser eller udføre til- og fravalg af applikationslag, når en aftale er opsagt.

Aftalevilkår. Kunde stilles ikke bedre eller ringere end betingelserne i den oprindelige aftale, ligeledes stilles VINCENTZ AS som leverandør heller ikke bedre eller ringere.

PRISREGULERING

Udvidelser. Såfremt der indenfor en igangværende aftaleperiode sker udvidelser af løsning, vil en procentvis regulering, i forhold til alle nye licenser og aftalens serviceabonnement, kunne ske i forbindelse med næste opkrævning, uden at der fremsendes ny aftale.

Indeksregulering. Indeksregulering sker 1 gang årligt på baggrund af nettoprisindekset, der er offentligt tilgængeligt på www.dst.dk.

KUNDENS FORPLIGTELSER

Oplysningspligt. Kunden er forpligtet til at holde VINCENTZ AS opdateret, såfremt der skiftes primære kontaktpersoner hos Kunde eller der fx kommer nye til som må bestille/fejlmelde iht. aftale med VINCENTZ AS.

Adgang. Kunde skal medvirke til at VINCENTZ AS har uhindret adgang til udstyr som serviceres og omfattes af aftale.

SERVICEYDELSER

Standard. De serviceydelser, som VINCENTZ AS sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

Support uden aftale. VINCENTZ AS betjener alle supporthenvendelser, hvad enten det sker telefonisk, via mail eller online support via web. For kunder uden abonnementsaftale, debiteres pr. påbegyndt time. I tidsrummet mandag til fredag fra kl. 16.00 til kl. 08.00 samt i weekend og på officielle helligdage, tillægges rådighedsgebyr og 100% tillæg på den til enhver tid gældende timesats.

Kundens medvirken. Kunden skal give VINCENTZ AS adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

Lovgivning og standarder. VINCENTZ AS er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis VINCENTZ AS bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til VINCENTZ AS skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

GARANTI

Garanti. VINCENTZ AS garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden en fortsættelse af oprindelig garantiperiode gældende fra afslutning af afhjælpningen.

Undtagelser. VINCENTZ AS garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (I) almindelig slitage, (II) brug i strid med VINCENTZ AS instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke aftalte formål, (III) afhjælpning eller ændring udført af andre end VINCENTZ AS, eller (IV) andre forhold, som VINCENTZ AS er uden ansvar for.

Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til VINCENTZ AS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til VINCENTZ AS, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give VINCENTZ AS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som VINCENTZ AS beder om.

Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at VINCENTZ AS har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler VINCENTZ AS Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at VINCENTZ AS har afgivet meddelelse til Kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper VINCENTZ AS fejlen eller manglen.

ANSVAR

Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan VINCENTZ AS ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 100% af det salg af serviceydelser, som VINCENTZ AS netto har faktureret til Kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis VINCENTZ AS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er VINCENTZ AS ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er VINCENTZ AS ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for VINCENTZ AS kontrol, og som VINCENTZ AS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med VINCENTZ AS udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører VINCENTZ AS.

Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med VINCENTZ AS udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for Kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Krænkelse. VINCENTZ AS er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang VINCENTZ AS måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Kunden skadesløsholde VINCENTZ AS, medmindre krænkelsen er forsætlig.

FORTROLIGHED

Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge VINCENTZ AS erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over VINCENTZ AS fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Varighed. Parternes forpligtelser gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

GÆLDENE LOV OG VÆRNETING

Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

VINCENTZ AS | CVR 35241566 | T. +45 70 220 220 | @. info@vincentz.dk
Live chat
Vi er online alle hverdage
mellem kl. 9 til 15
VINCENTZ AS - MOBILMENU